2016 08 13 Mildred Shell, 97th Birthday Celebration - season